ทัวร์ตกปลา

ทัวร์ตกปลา เต็มวัน ทะเลอันดามัน
Phuket Fishing Tour

ทัวร์ตกปลา

โปรแกรมทัวร์ตกปลา
08:20 น. รับจากโรงแรมที่พัก สู่ท่าเรืออ่าวฉลอง
09:00 น. ออกจากท่าเรืออ่าวฉลอง
09:30 น. เรือมุ่งหน้าสู่แหล่งตกปลา บริเวณเกาะราชา เริ่มต้นตกปลาด้วยเครื่องมือที่เรียกว่า TROLLING
10:30 น. ถึงจุดตกปลา บริเวณเกาะราชา
12:00 น. รับประทานอาหารกลางวันบนเรือ พักผ่อนด้วยการเล่นน้ำ ดำผิวน้ำดูปะการัง
14:00 น. สนุกสนานกับการตกปลาหน้าดินและTROLING กลับท่าเรืออ่าวฉลอง
16:30 น. ถึงท่าเรืออ่าวฉลอง นำท่านกลับโรงแรมที่พัก
17:30 น. กลับถึงโรงแรมที่พัก
อัตราค่าบริการ
 ผู้ใหญ่ 2,000 บาท/คน 
ผู้ติดตาม และ/หรือ เด็กอายุไม่เกิน 12 ขวบ 1,300 บาท/คน 
สิ่งที่รวมอยู่ในค่าบริการนี้
1. รถรับส่ง จากโรงแรมที่พัก (ตัวเมืองภูเก็ต, หาดป่าตอง, หาดกะตะ-กะรน) นอกเหนือจากเส้นทางนี้ คิดเพิ่ม ท่านละ 150 – 650 บาท/คน
2. อุปกรณ์ตกปลา + เสื้อชูชีพ
3. อาหารกลางวัน
4. ผลไม้ เครื่องดื่ม น้ำดื่ม
5. มัคคุเทศก์นำเที่ยว
6. ประกันภัยอุบัติเหตุ
โปรแกรมทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและระดับน้ำทะเล

error: Content is protected !!